در دوره آموزش تعلیق خودرو به بررسی نیروهای طولی خودرو ، ابعاد خودرو، حرکات خودرو، مقدمه سیستم تعلیق چرخ ها، مقدمه فنرها، فنرها، تعدیل کننده ارتعاش و … پرداخته می شود.

اهداف

در حین رانندگی، چه نیروی بر خودرو در مسیر حرکت، اعمال میشود؟
ابعاد اصلی یک خودرو کدامند؟
نام حرکاتی که خودرو در معرض آن‌هاست چیست؟
چه چیزی تعلیق چرخ را ایجاد میکند (می سازد)؟
کدام عضو ناهنواری های جاده را جبران میکند؟
چه اصلی ناهمواری های سطح جاده را جبران می کند؟
چگونه از ارتعاش جرم فنر بندی شده جلوگیری می کنید؟
کدام عضو ارتعاش فنرها را دمپ (میرا) می‌کند؟
آنجا چه نوع کمک‌فنرهایی وجود دارد؟
قبل از میزان فرمان چه اقداماتی را باید انجام دهید؟
کمک‌فنر تک سیلندری چگونه کار می‌کند؟
عبارت مورداستفاده برای نوعی از تعلیق که در آن حرکت چرخهای روی یک محورمستقیما به دیگری منتقل میگردد، چیست؟
عبارت مورداستفاده برای نوعی تعلیق که در آن قسمتی از نیروی یک چرخ به چرخ دیگر در همان محور منتقل می‌گردد چیست؟
ساختاری که برای اتصال چرخها به خودرو استفاده می‌شود چه شکلی است؟
چگونه تعلیق چرخ حرکات خودرو را هماهنگ می کند؟
در وضعیت‌های ایستایی و حرکتی توزیع نیروها روی محور جلو و عقب چگونه است؟
چه عبارتی برای بیان زاویه موجود بین خط مرکزی چرخ و خط عمود بر سطح جاده استفاده می‌شود؟
چه عبارتی برای بیان زاویه موجود بین محور چرخش چرخ و خط عمود بر سطح جاده وقتی‌که از پهلو به خودرو نگاه می‌شود، استفاده می‌شود؟
چه عبارتی برای بیان زاویه موجود بین خط مرکز محور چرخان نسبت به خط عمود بر سطح جاده که از جلوی خودرو دیده می‌شود، استفاده می‌شود؟
کدام محور جهت حرکت خودرو را مشخص می‌کند؟
چه چیزی به چرخها اجازه می‌دهد تا در حین دور زدن عمود بر سطح جاده بایستند؟
چه عبارتی برای بیان زاویه موجود بین محور چرخش چرخ و خط عمود بر سطح جاده از منظر جلوی خودرو استفاده می‌شود؟
برای چه از مقدار تو استفاده می‌شود؟

در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل لنگ، پیستون، شاتون، فلایویل، تورکمتر، سرسیلندر، مکانیزم شاتون و میل لنگ، قطعات مکانیکی موتور، بلوک موتور و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش موتور خودرو به بررسی میل سوپاپ ، تنظیم میل سوپاپ، سوپاپ ها، عملکرد سوپاپ ها، سیستم تایمینگ، تسمه های مارپیچی، فیلتر هوا و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش فرمان خودرو به بررسی سیستم فرمان، سیستم فرمان مستقیم، سیستم فرمان چهاروجهی آکرمن، فرمان هیدرولیکی، فرمان برقی، تنظیم فرمان و… پرداخته می شود.
در دوره آموزش ترمز خودرو به بررسی حرکت ، اصطکاک، قانون پاسکال، افزایش نیرو با استفاده از هیدرولیک، سیستم ترمز، سیلندر اصلی ترمز، ترمز دستی، روغن ترمز و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت دستی خودرو به بررسی ساختار سیستم انتقال قدرت ، چهار شاخه، کلاچ تک صفحه‌ای،صفحه کلاچ، نسبت دنده، گیربکس معمولی و … پرداخته می شود.
در دوره آموزش انتقال قدرت اتوماتیک خودرو به بررسی گیربکس اتوماتیک ، تورک کانورتور یا مبدل گشتاور، باند ترمز مجموعه کلاچ چندصفحه‌ای گیربکس اتوماتیک و … پرداخته می شود.